لیست مشتریان

شرکت تولیدی فرآورده های لبنی کاله
شرکت فرآورده های گوشتی کاله تهران ( سولیکو )
شرکت زرین غزال شیراز ( بستنی دایتی )
شرکت دامپروری و کشاورزی شان دشت ( لبنیات پاژن )
شرکت زرین شاد سپاهان
شرکت راما مهر آریا ( لوسی )
شرکت آریا راما
شرکت لینا نیک
بستنی پام اصفهان
بستنی رعنا غزال
بستنی مهر اصفهان ( پریشاد )
شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون
شرکت صنایع شیر فجر گنبد
شرکت صنایع شیر فجر آساک قوچان