شرکت گلستان صباح
شرکت صنایع غذایی پالود پارسیان نیشابور
شرکت زرین لبن پارس
شرکت صنایع لبنی افتخار گلستان
شرکت صنایع غذایی گرینه لبنیات پاستوریزه پاک
مرکز تحقیقات مهندسی فارس
شرکت سابینه سرد خزر ( بستنی بودی بال )
شركت سهامي عام گلوكوزان
شرکت فرآورده های لبنی پاکسار ساری
شرکت لبنیات پاستوریزه پاک آراء سنندج
شرکت صنعتی داداش برادر مهندس بیوک ( شونیز )
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران
شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان